HQVNCH
August 20, 2018

1. TIN TỔNG HỘI

www.hqvnch.com thông báo:

Đây chỉ là trang web ghi lại (notes) những thông tin từ Tổng Hội Hải Quân VNCH mà chúng tôi ghi nhận được qua emails hay thân hữu gửi đến. Đây không phải là cơ sở thông tin chính  thức của Tổng Hội HQVNCH.

…………………………………………………………………………………..

From: Tổng Hội Hải Quân  Hàng Hải VNCH <tonghoihqhh.vnch@gmail.com>

Cáo Phó từ gia đình Đề Đốc Lâm Nguơn Tánh >>


From: Tổng Hội Hải Quân  Hàng Hải VNCH <tonghoihqhh.vnch@gmail.com>

Kính gởi Qúi Đô Đốc, Qúi Niên Trưởng, Qúi Chiến Hưũ Hải Quân VNCH,
Chúng tôi vừa nhận được tin không vui từ C/H Nguyễn Văn Tần CT Liên Hội Chiến sĩ vùng Washington DC cho hay :
Đề Đốc Lâm Nguơn Tánh, Nguyên tư lệnh Hải Quân vừa mất tại tư gia, Washington DC sáng sớm ngày 11 tháng 2 năm 2018.
Hiện tang lễ chưa đươợc biết nhóm ngày giờ. Khi có tin gì hơn chúng tôi sẽ thông báo đến qúi vị.

Kính.

Tổng Hội Hải Quân VNCH
.
HQ Nguyễn Xuân Dục

From: “Tổng Hội Hải Quân Hàng Hải VNCH” <tonghoihqhh.vnch@gmail.com>

to: hq611@juno.com
Date: Mon, 12 Feb 2018 15:50:19 -0800

Trân trọng thông báo :

Tổng Hội Hải Quân VNCH do HQ Nguyễn Xuân Dục trách nhiệm sau 3 nhiệm kỳ / nhiệm kỳ 4 năm / 2006-2017 đã mãn nhiệm kỳ.

Hiện tại Tổng Hội Trưởng mới chưa được chỉ định bởi Hội đồng Đại biểu.

Mọi sinh họat Hải Quân xin liên lạc Hội Hải Quân tại địa phương.

Tổng Hội Hải Quân VNCH
.
HQ Nguyễn Xuân Dục